نحوه ارسال پیام از یک پوشه Evolution

من می توانم یک فایل | وارد کردن آیتم های منو در تکامل و پیام های جدید به طور طبیعی وارد صندوق تکامل من می شوند. اما چگونه می توانم ایمیل هایی را از Evolution دوباره دریافت کنم، آیا من تا به حال می خواهم یا باید؟

در حالی که هیچ فایلی وجود ندارد | صادرات فرمان، شما می توانید پیام ها را از یک پوشه در Evolution به آسانی و در فرمت بسیار سازگار ( mbox ) صادر کنید تا بتوانید آنها را در سایر برنامه های ایمیل وارد کنید.

ارسال پیام از یک پوشه تکامل

برای ارسال پیام از یک پوشه Evolution: