I686 در لینوکس / یونیکس چیست؟

اصطلاح i686 اغلب به عنوان یک پسوند برای بسته های باینری (مانند بسته های RPM) به سیستم لینوکس نصب می شود. این به سادگی به این معنی است که بسته طراحی شده است که بر روی دستگاه های مبتنی بر 686 نصب شده است، یعنی. 686 ماشین آلات کلاس مانند Celeron 766.

بسته های این کلاس از دستگاه های سیستم x86 بعدا اجرا خواهند شد، اما هیچ تضمینی وجود ندارد که آنها بر روی ماشین های کلاس i386 اجرا شوند، در صورتی که بسیاری از بهینه سازی های مبتنی بر پردازنده ها توسط توسعهدهنده انجام شده است.


منبع:

Binh / Linux Dictionary V 0.16
http://www.tldp.org/LDP/Linux-Dictionary/html/index.html
نویسنده: بن نگوین linuxfilesystem (در) یاهو (نقطه) کام (نقطه) au
.................................