Ipcs - فرمان لینوکس - فرمان یونیکس

نام

ipcs - ارائه اطلاعات در مورد امکانات ipc

خلاصه

ipcs [-asmq] [-tclup]
ipcs [-smq] -i id
ipcs -h

شرح

ipcs اطلاعاتی را در مورد امکانات ipc ارائه می دهد که فرایند فراخوانی خواندن آنها را به اشتراک می گذارد.

گزینه -i اجازه می دهد تا شناسه خاصی مشخص شود. فقط اطلاعات مربوط به این شناسه چاپ می شود.

منابع ممکن است به شرح زیر مشخص شوند:

-m

بخش های حافظه مشترک

-q

صف پیام

-s

آرایه های semaphore

-a

همه (این پیش فرض است)

فرمت خروجی ممکن است به شرح زیر مشخص شود:

زمان

pid

-c

ایجاد کننده

-l

محدودیت ها

-u

خلاصه

همچنین ببینید

ipcrm (8)

مهم: از دستور man ( ٪ man ) برای دیدن نحوه استفاده از دستور در رایانه خاص خود استفاده کنید.