اصطلاحات دوربین برای لنزهای DSLR

اگرچه بسیاری از قطعات دوربین دیجیتال مهم هستند، لنز ممکن است یکی از مهمترین آنها باشد. بدون لنز با کیفیت، عکس های شما هیچ شانسی برای تیز و روشن ندارند. با این وجود تفاوت های دقیق بین لنزها بدون درک برخی از اصطلاحات دوربین به طور خاص برای لنز می تواند دشوار باشد. این می تواند کمی گیج کننده برای درک برخی از اصطلاحات مورد استفاده معمول با لنز.

هنگام خرید یک دوربین، مطمئن شوید که نوع لنز را انتخاب کرده اید که با استفاده از اصطلاحات مهم لنز دوربین، به خوبی برای وضعیت شما کار می کند.