تنظیمات SMTP MobileMe Mail Me.com چیست؟

تنظیمات سرور SMTP خروجی MobileMe برای ارسال ایمیل با استفاده ازme.com MobileMe Mail از هر برنامه ایمیل (یا سرویس ایمیل) عبارتند از:

برای دانلود ایمیل از حساب MobileMe Mail Me.com به برنامه ایمیل خود، به