ساختار یک بسته IP

بیشتر تکنولوژی های انتقال داده های شبکه از بسته ها برای انتقال داده ها از یک منبع به دستگاه مقصد استفاده می کنند. پروتکل IP یک استثنا نیست. بسته های IP مهمترین و اساسی ترین پروتکل هستند. آنها ساختارهایی هستند که اطلاعات را در طول انتقال انتقال می دهند. آنها همچنین حاوی اطلاعاتی هستند که حاوی اطلاعاتی هستند که به آنها کمک می کند راه خود را پیدا کنند و پس از انتقال دوباره جمع شوند.

دو توابع اصلی پروتکل IP مسیریابی و آدرس دهی است . برای ردیابی بسته ها به و از ماشین ها در یک شبکه، IP (پروتکل اینترنت) از آدرس های IP استفاده می کند که در بسته ها حمل می شود.

اطلاعات بیشتر در مورد بسته های IP

شرح مختصری در تصویر به اندازه کافی معنی دار است که به شما ایده ای از عملکرد عناصر هدر می دهد. با این حال برخی ممکن است روشن نباشد: