نحوه پاسخ دادن فقط متن برجسته شده در Gmail

تا اواسط سال 2017، گوگل یک ویژگی آزمایشی به نام « نقل قول متن انتخاب شده» را بخشی از آزمایشگاه Gmail ارائه داد . با استفاده از این ویژگی فعال شده، هر زمانی که شما پاسخ خود را شروع کردید، هر متنی که در یک پیام برجسته شده است نقل قول خواهد شد.

گوگل این ویژگی را 28 ژوئن 2017 بازنشسته کرد.

جایگزین

Gmail یک راه حل جایگزین را پشتیبانی نمی کند. برای نقل قول تنها متن انتخاب شده در یک پاسخ، شما باید آن را به شیوه ای قدیمی تر انجام دهید: با حذف دستی محتوا از پیام نقل قول.