نکات سریع برای ارتقاء برنامه پزشکی موبایل شما برای آیفون

برنامه های پزشکی تلفن همراه یک دسته خاص از برنامه هایی هستند که باید توسعه داده شوند و همچنین با مراقبت های ویژه ترویج شوند تا به تمام قوانینی که توسط FDA و همچنین قوانین مربوط به فروشگاه App آنها در نظر گرفته شده پیروی کنند. برای. App Store اپل، که قبلا قوانین سختگیرانه برای تأیید برنامه را دارد، حتی بیشتر از برنامه های پزشکی تلفن همراه است.

نکاتی برای ارتقاء برنامه آیفون پزشکی شما

خط پایین در ارتقاء برنامه آیفون پزشکی شما

در حالی که توسعه برنامه یک فرآیند دشوار در خود است، ارتقاء نرم افزار هنوز یک داستان دیگر است. ارتقاء یک برنامه پزشکی تلفن همراه برای آیفون یک وظیفه به ویژه پیچیده است که برنامه ریزی های زیادی را انجام می دهد تا اطمینان حاصل شود که کل پروسه هموار می شود. با دنبال کردن مراحل فوق، شما می توانید برنامه تبلیغاتی خود را به دنیای پزشکی بسپارید.