جرایم اینترنتی - این چیست؟

تعریف:

جنایت سایبری به فعالیت های جنایی از جمله رایانه ها، شبکه ها یا اینترنت اشاره دارد .

نمونه های معمول از جرایم اینترنتی عبارتند از:

چگونه می توانم خودم را حفظ کنم؟

برای محافظت از خود از جرایم اینترنتی، مهم است که از رایانه خود در هنگام استفاده از وب محافظت کنید و از حس مشترک استفاده کنید. منابع زیر می توانند کمک کنند: