مثال استفاده از دستور "ps"

یک مقدمه کوتاه

یک روش معمول برای استفاده از دستور ps :

ps ux

جدول نمایش داده شده دارای کلیدهای زیر است:

USER PID٪ CPU٪ MEM VSZ RSS TTY STAT START COMMAND TIME

برای شامل کردن تمام فرآیندهای تمام کاربران شما می توانید پرچم "-a" را اضافه کنید:

ps -aux ps u jjones

اضافه کردن پرچم "u" فرآیندهای موجود در فرمت کاربر پسند را لیست می کند:

ps uU jjones

برای تمام گزینه های موجود ps دستور صفحه مرد را ببینید .