نحوه ایجاد پوشه ها برای سازماندهی ایمیل شما در AOL

یک پوشه برای مادر، یک پوشه برای پدر، یک پوشه برای خبرنامه پخت خانگی، یک پوشه برای همه ایمیل های مربوط به کار ... اگر شما ایمیل های ذخیره شده AOL خود را در پوشه ها نگه دارید، شما همیشه آنها را به آسانی پیدا خواهید کرد. اما برای اولین بار، شما باید پوشه ها را برای نگه داشتن پیام ها تنظیم کنید.

ایجاد پوشه ها برای سازماندهی ایمیل شما در AOL

برای تنظیم پوشه ها برای سازماندهی ایمیل AOL خود:

گام به گام پیاده روی پی دی اف عکس

اکنون میتوانید شروع به ذخیره پیامها در پوشه تازه ایجاد کنید.