نحوه بازگرداندن مشخصات موزیل تاندربرد از کپی پشتیبان

این که آیا شما نیاز دارید که داده های Mozilla Thunderbird خود را از یک نسخه پشتیبان تهیه کنید یا می خواهید آن را به یک کامپیوتر دیگر منتقل کنید، انتقال آسان است.

بازگرداندن مشخصات تاندربرد موزیلا از کپی پشتیبان

برای بازگرداندن مشخصات موزیلا تاندربرد از یک مکان پشتیبان:

اول، ایجاد یک پروفایل جدید در موزیلا تاندربرد. شما این مشخصات جدید را با اطلاعاتی که میخواهید بازیابی کنید یا کپی کنید، بازنویسی کنید. اگر نمایه پیش فرض فعلی شما حاوی هیچ اطلاعاتی نیست که میخواهید آن را حفظ کنید، این مرحله لازم نیست، و شما می توانید این مشخصات را بازنویسی کنید.

اکنون، زمان کپی فایل ها:

اگر شما یک نمایه ویژه "پروفایل ترمیم" ایجاد کرده اید، می توانید آن را تغییر نام دهید.