نحوه چاپ یک پیام در AIM Mail یا AOL Mail

برخی از پیام های ایمیل درست برای چاپ هستند. شاید شما بایستی یک نسخه کپی شده را برای نگهداری نگه دارید، آن را به عنوان یک رسید برای بازپرداخت محصول، به عنوان آن را انجام دهید (مانند پخت و پز). به هر دلیلی چاپ یک پیام در AIM Mail و AOL Mail آسان است.

برای ایجاد یک کپی چاپی از یک پیام ایمیل در AIM Mail یا AOL Mail :

  1. پیامی را که میخواهید چاپ کنید باز کنید
  2. فایل را در نوار ابزار پیام کلیک کنید.
  3. چاپ را از منو انتخاب کنید
  4. محاوره چاپ را برای چاپ پیام کامل کنید.
  5. زبانه یا پنجره نمایش نمایش را ببندید.

نکات