نحوه کپی آدرس وب تصویر (URL) در Safari

01 از 07

مراحل 1 و 2

"کپی آدرس تصویر" را انتخاب کنید. شرکت اپل.

02 از 07

مرحله 2a

اگر نشانی «Copy Image Address» را در منو مشاهده نکنید:

03 از 07

مرحله 2.1.1

انتخاب "صفری | تنظیمات ..." را انتخاب کنید.

04 از 07

مراحل 2.1.2 و 2.1.3

اطمینان حاصل کنید که «نمایش منوی توسعه در نوار منو» بررسی شده است.

05 از 07

مراحل 2.2 و 2.3

"بازرسی عنصر" را انتخاب کنید.

06 از 07

مراحل 2.4 تا 2.6

"ویرایش ویژگی" را انتخاب کنید.

07 از 07

مرحله 2.7

"Command-C" را فشار دهید