نکاتی برای استفاده از کتاب آدرس اپل

استفاده های نامناسبی از کتاب آدرس

در نگاه اول، دفترچه آدرس اپل به نظر نمی رسد بیش از یک مدیر تماس اولیه باشد، جایی که می توانید نام ها، آدرس ها و شماره های تلفن های خانوادگی، دوستان و همکاران خود را ذخیره کنید، اما این قابلیت خیلی بیشتر است. کتاب آدرس یک مخزن مرکزی اطلاعاتی است که سایر برنامه ها می توانند به آن دسترسی پیدا کنند و از آن استفاده کنند. در اینجا چند راهنمایی اضافی و استفاده از کتاب آدرس وجود دارد.

راهنماهای کتاب آدرس

تاریخ انتشار: 2008/09/23