چه چیزی باید در یک پیشنهاد کار از راه دور وارد شود

یک پیشنهاد کار از راه دور یک درخواست کتبی برای کار از خانه (یا یک دفتر مجازی دیگر خارج از دفتر شرکت) است. پیشنهادات تفصیلی کار از راه دور به شما کمک می کند تا سرپرست یا کارفرمای خود را متقاعد کنید تا حداقل زمان پاره وقت را از راه دور دور بزنید. پیشنهاد را از دیدگاه کارفرمای خود بنویسید و به هر سوالی یا نگرانی درباره اینکه شما در دفتر فیزیکی نیستید، پاسخ دهید.

پیشنهاد کار شما از راه دور باید شامل موارد زیر باشد: