چگونگی افزودن Strikethrough Text در OS X Mail

چه کسی ذهن و ذهن خود را تغییر داده است؟ حداقل یا حداقل؟ چه کسی چیزی نگارش نکرده است و پس از آن بلافاصله آن را گرفته است؟

برای هر دو هدف، فرمت اعتصاب - یک خط از طریق کلمات، پاراگرافها و حتی حروف و حروف فردی - میتواند مفید باشد. در OS X Mail ، با استفاده از چنین خط کشیدن، آسان است از متن خارج شود؛ شما باید بدانید کجا گزینه ای را انتخاب کنید.

اضافه کردن Strikethrough متن در OS X Mail

برای پاک کردن یک کلمه، نامه یا بیشتر در OS X Mail: