DOOM بازی پلی استیشن

کد تقلب برای DOOM در کنسول بازی ویدیویی پلی استیشن

بازی های زیر برای DOOM در کنسول PlayStation در دسترس هستند.

برای وارد کردن یک کد تقلب، بازی را متوقف کنید و سپس یکی از کدهای ذکر شده در زیر را وارد کنید.

کدهای تقلب

اسلحه کامل و مهمات
کد تقلب: X، مثلث، L1، بالا، پایین، R2، چپ، چپ

نقشه کامل
کد تقلب: مثلث، مثلث، L2، R2، L2، R2، R1، مربع

حالت خدا
کد تقلب: پایین، L2، میدان، R1، راست، L1، چپ، دایره

سطح تار
کد تقلب: راست، چپ، R2، R1، مثلث، L1، دایره، X

نقشه با اشیاء
کد تقلب: مثلث، مثلث، L2، R2، L2، R2، R1، دایره

X-Ray Goggles
کد تقلب: L1، R2، L2، R1، راست، مثلث، X، راست