IPv4

تعریف: پروتکل IPv4 یا پروتکل اینترنت 4، روش استانداردی است که دستگاههای شبکه مانند آنهایی که در شبکه خانگی و اینترنت هستند، ارتباط برقرار می کنند.

مثالها: "حداکثر تعداد آدرس های آی پی ممکن است با IPv4 4،294،967،296 است."