آیا "روستاییان مجازی" باید رختشویی کنند؟

سوال: آیا روستاییان در "روستائیان مجازی" مجبور به شستشو هستند؟

پاسخ: بعد از اینکه روستای شما جمعیت خوبی دارد، ممکن است برخی از روستاییان را که مشغول لباس شویی هستند، متوجه شوید. شستشو به شما کمک نمی کند که هر یک از پازل ها را در "Villagers مجازی" حل کنید. شستشو تنها یکی از آن چیزهایی است که آنها انجام می دهند زمانی که هیچ چیز دیگری در حال انجام نیست. پیش بروید و آنها را متوقف کنید، و سپس آنها را به یک کار کمک می کند که روستای به جلو حرکت کند.