درک وابستگی کارکردی ناخواسته

در یک وابستگی عملکردی بی اهمیت یک ویژگی یک زیر مجموعه از دیگری است

در جهان تئوری پایگاه داده رابطه ای، یک وابستگی کاربردی وجود دارد زمانی که یک ویژگی ویژگی دیگری را به طور منحصر به فرد در پایگاه داده تعیین می کند. وابستگی عملکردی بی اهمیت یک وابستگی به پایگاه داده است که در هنگام توصیف وابستگی کارکردی یک ویژگی یا مجموعه ای از ویژگی هایی که شامل ویژگی اصلی است رخ می دهد.

نمونه هایی از وابستگی های عملکردی بی نظیر

این نوع وابستگی بی اهمیت نامیده می شود زیرا می تواند از عقل سلیم باشد. اگر یک "طرف" یک زیر مجموعه از دیگری است، آن را بی اهمیت فرض می شود. سمت چپ تعیین کننده و حق وابسته است .