نحوه نشانه گذاری یک پیام در یاهو خوانده نشده است ایمیل

یاهو ایمیل ایمیل های خوانده نشده را به گونه ای نشان می دهد که حتی پیام های پرچم را برجسته نمی کند. به همین دلیل من دوست دارم علامت گذاری به عنوان خوانده شده، ایمیل مهم را نیز خوانده ام.

علامت زدن پیام در یاهو ایمیل

برای تغییر وضعیت ایمیل به عنوان خوانده نشده در یاهو ایمیل:

علامت زدن پیام در یاهو ایمیل کلاسیک

دو راه برای علامت گذاری یک پیغام در یاهو وجود ندارد ایمیل کلاسیک

اولین بار در خواندن پیام است:

این پیام را بسته و شما را به پوشه باز می کند و پیام را خوانده نمی شود.

راه دیگر برای علامت گذاری یک یا چند پیام در Yahoo! خوانده نشده ایمیل کلاسیک را می توان در لیست پیام درست یافت: