چگونه برای پاسخ به ایمیل در یاهو ایمیل

شما یک ایمیل دوستانه در یاهو دریافت کرده اید جعبه ایمیل، و در حال حاضر شما می خواهید برای ارسال یک پاسخ به فرستنده. هیچ چیز ساده تر نمی شود - اگر می دانید چطور این کار را انجام دهید.

پاسخ به ایمیل در یاهو ایمیل

برای نوشتن یک پاسخ به پیامی که در یاهو دریافت کرده اید ایمیل:

شما همچنین می توانید با استفاده از نوار سریع پاسخ سریع و بدون حواس پرتی پاسخ دهید.

پاسخ به ایمیل در یاهو ایمیل کلاسیک

برای ارسال یک پاسخ به یک پیام ایمیل در یاهو ایمیل کلاسیک:

جلوگیری از یاهو ایمیل از اشاره به نقل مکان شده در متن متن ساده است

اگر دوست ندارید که چگونه یاهو ایمیل در مقابل متن نقل قول در پیام های متنی ساده قرار می دهد: '>'