انتخاب Outlook.com دسته بندی های نمایش داده شده به عنوان سریع نمایش پوشه ها

شما به راحتی دسته بندی ایمیل ها می کنید؛ بنابراین Outlook.com ، خستگی ناپذیر است. همه پیامهای ضروری دارای برچسب ضروری هستند - اما در کجا می توانید همه آنها را در یک مکان مشاهده کنید، حتی وقتی که جستجو به نظر می رسد نادیده گرفتن طبقه بندی شما ساخته شده است؟

زیر لیست پوشه ها در Outlook.com یک لیست دیگر از دیدگاه هایی است که ایمیل هایی مانند پوشه ها را جمع می کنند: خوانده نشده ، اسناد و موارد دیگر. به این نمایه های سریع ، می توانید دسته های خود و همچنین مواردی که Outlook.com به طور خودکار اعمال می کنید اضافه کنید. تمام پیام های برچسب شده با برچسب خاصی از گروه در نمای نمایش داده می شوند.

انتخاب Outlook.com دسته بندی های نمایش داده شده به عنوان سریع نمایش پوشه ها

برای انتخاب دسته ها (هر دو ساخته شده و ایجاد شده توسط شما) برای مرور در Outlook.com در زیر نمایهای سریع قابل دسترس هستند: