توضیح نرخ بیت متغیر در موسیقی دیجیتال

تعریف VBR

رمزگذاری VBR کدام است؟

V متشکل از روشهای رمزگذاری است که برای رسیدن به کیفیت صدای بهتر نسبت به نسبت اندازه فایل از CBR (ثابت بیت ثابت) طراحی شده است. این با تغییر بیت پیوسته در طول فرایند رمزگذاری به علت ماهیت صوتی به دست می آید. برای مثال، اگر سکوت برای رمزگذاری وجود داشته باشد، نرخ بیت برای بهینه سازی حجم فایل کاهش می یابد. در مقابل، اگر صوتی که پخش می شود حاوی ترکیبی پیچیده از فرکانس باشد، پس نرخ بیت برای افزایش کیفیت صدا افزایش می یابد.

با استفاده از روش رمزگذاری VBR یک فایل صوتی تولید خواهد کرد که نرخ بیت متغیر از 128Kbps تا 320Kbps را بسته به پیچیدگی فرکانس های صوتی ایجاد می کند.