دستورات Linux / Unix به دانستن

سیستم عامل های لینوکس / یونیکس با بسیاری از دستوراتی که کاربر می تواند از طریق صفحه کلید وارد کامپیوتر شود، استفاده می شود و برای برقراری ارتباط با کامپیوتر استفاده می شود. دو نوع دستورات وجود دارد که با یک سیستم عامل لینوکس / یونیکس میباشند: دستورات شل و دستورات لینوکس / یونیکس. در اینجا یک مقایسه از دو مورد است:

ساخته شده در دستورات شل:

دستورات یونیکس