راه اندازی شبکه خانگی - مشاور شبکه

ساخت یک شبکه خانگی جدید

راه اندازی شبکه خانگی می تواند توسط بسیاری از مسائل "چه اگر" پیچیده است. برای پاسخگویی به سوالات در مورد نیازهای شبکه خانگی شما، ما یک ابزار تعاملی ایجاد کردیم که در مورد ساخت یک شبکه خانگی جدید (و یا بازسازی یک موجود) نیاز به دانستن دارد:

با استفاده از این ابزار، شما می آموزید که آیا یک مرکز سوییسی، سوئیچ، روتر یا شاید برخی از ابزارهای بی سیم برای خانه شما مورد نیاز است. سپس، راهنمایی های اضافی برای جمع آوری این دنده را به یک پیکربندی شبکه فعال و به حداکثر رساندن پتانسیل آن خواهید دریافت.

برای بهترین نتایج، آماده ارائه جزئیات زیر در مورد شبکه خانگی خود باشید:

یکی از موارد زیر را برای ادامه انتخاب کنید: