Locale - فرمان لینوکس - فرمان یونیکس

نام

locale - دریافت اطلاعات خاص محلی.

خلاصه داستان

locale [ -a | -m ]

زبان [ -ck ] نام ...

شرح

برنامه locale اطلاعات مربوط به محدوده فعلی محدوده یا همه محله ها را به خروجی استاندارد می نویسد.

هنگامی که بدون استدلال فراخوانی می شود، محلی محلی محیط فعلی را برای هر دسته بندی محلی تعریف شده توسط متغیرهای محیط LC_ * خلاصه می کند.

-a ، --all-locales

نوشتن نام مکان های موجود.

-m ، - چارچوب

نوشتن نام های موجود در charmaps موجود.

فرمت خروجی:

-c ، --category-name

نام گروه های انتخاب شده را بنویسید.

-k ، - نام کلیدواژه

نام و مقادیر کلمات کلیدی انتخاب شده را بنویسید

مهم: از دستور man ( ٪ man ) برای دیدن نحوه استفاده از دستور در رایانه خاص خود استفاده کنید.