آیا برچسب فضایی HTML وجود دارد؟

راهنمای سریع ساخت و کنترل فضاهای در HTML

این می تواند ناامید کننده برای اضافه کردن یک رشته از فضاهای خود را به HTML فقط برای آنها ناپدید می شوند به دلیل روش های HTML دسته فضاهای. برچسب فضایی HTML برای ایجاد فضاهای مناسب است.

با این حال، چیزی مانند یک برچسب فضایی HTML وجود ندارد. HTML فشرده تمام صفات فضایی، زبانه ها ، فضاها و بازده چرخدنده - به یک کاراکتر. اگر بخواهید پاراگرافهای خود را بکشید، می توانید به سادگی 5 فضایی را تایپ کنید و سپس متن را شروع کنید. این بدان معنا نیست که شما کنترل هر فضایی را در HTML خود ندارید.

جایگزینی برای برچسب فضایی HTML

چندین گزینه برای ایجاد و کنترل فضای سفید بر روی صفحات وب شما وجود دارد:

بسیاری از برچسب های HTML وجود دارد که می توانید آنها را برای تغییر صفحات خود استفاده کنید. با تمرین، شما باید بتوانید بدون داشتن یک تکه فضای HTML بدون مشکل بسیار مواجه شوید.