بازی Tom Clancy Ghost Recon 2 - PS2

کد تقلب برای بازی Tom Clancy's Ghost Recon 2 در کنسول PlayStation 2.

کدهای تقلب

بازی های زیر برای Tom Clancy's Ghost Recon 2 در کنسول بازی ویدیویی PlayStation 2 در دسترس هستند.

بازی برای Tom Clancy's Ghost Recon 2 در صفحه عنوان وارد شده است. به راحتی ترکیبات زیر را در صفحه عنوان به فشار دهید تا اثر تقلب را فعال کنید.

تقلب در سلامت کامل
کد تقلب: L1، R2، R1، L2، دایره، بالا، L1

باز کردن تمام نقشه های ماموریت سریع
کد تقلب: R1، L1، L1، R1، R1، R1

تمام ماموریت ها را باز کنید
کد تقلب: X، L2، مثلث، R2، انتخاب

باز کردن تمام ویژگی های ویژه
کد تقلب: L1، L2، R1، R2، X، Select