تاریخچه بازی های ویدئویی کلاسیک - سقوط و تولد دوباره

در سال 1983 مصرف کنندگان بازی در یک بازار کنسول سیلندر غرق شدند و اکثر بازی های عرضه شده توسط بازی های Sub-par را غرق می کردند. ناگهان یکی از سریعترین صنایع رو به رشد و سودآور سقوط کرد. بیشتر بازیکنان صنعت از بازار بازی خارج می شوند و یا به طور کامل درب ها را می بندند. دو سال بعد صنعت دوباره به سومین سنین برمیگردد، با مجموعه جدیدی از بازیکنان ... و البته آتاری.

1983 - بازی های آنلاین

1983 - سقوط صنعت بازی های ویدئویی

1984

1985 - بازی های کامپیوتری و بازی

1985 - تولد دوباره و نسل سوم

1986 بازگشت Atari و راه انداز SEGA

1989 - نسل چهارم

1989 - انقلاب دستی

1990 - بازی کنسول و کامپیوتر

1990 - انقلاب دستی ادامه دارد

1991 - بازی و کنسول بازی

1991 - بازی آنلاین

تاریخچه بازی های ویدئویی کلاسیک قسمت 5 - انقلاب CD-ROM