درون ایمیل یک ایمیل با Outlook Express وارد کنید

01 از 05

یک پیام جدید با استفاده از فرمت HTML در Outlook Express ایجاد کنید

از "منو" گزینه "Insert | Picture ..." را انتخاب کنید. هینز تچابیچر

02 از 05

برای پیدا کردن و انتخاب تصویر روی دیسک خود روی "Browse ..." کلیک کنید

روی Browse ... کلیک کنید تا تصویر را روی دیسک خود قرار دهید و آن را انتخاب کنید. هینز تچابیچر

03 از 05

برای قرار دادن تصویر روی OK کلیک کنید

برای قرار دادن تصویر روی OK کلیک کنید. هینز تچابیچر

04 از 05

اطمینان حاصل کنید که "ارسال تصاویر با پیام" چک شده است

اطمینان حاصل کنید که "ارسال تصاویر با پیام" چک شده است. هینز تچابیچر

05 از 05

شما انجام می شود

شما انجام می شود هینز تچابیچر
شما انجام می شود