نحوه دریافت ایمیل توسط حساب در Outlook انتخاب شده است

هنگامی که شما برای ایمیل جدید بررسی می کنید، آیا Outlook آن را در صندوق ورودی خود همگی با هم ترکیب می کند؟ چشم انداز طراحی شده است برای انجام این کار، اما شما نیاز به یافتن این صندوق جهانی را جذاب و مفید نیست.

با استفاده از موتور قوانین خود Outlook، می توانید آن را به ارسال های ورودی به پوشه های مختلف بر اساس حساب از طریق آن دریافت شد. راه اندازی این جایگزین جامع تر برای مرتب سازی صندوق ورودی توسط حساب سخت نیست. شما ممکن است فقط در مورد تعامل با دیگر فیلترهای موجود کمی دقت کنید.

دریافت ایمیل توسط حساب در Outlook انتخاب شده است

برای تهیه ایمیل فیلتر Outlook به پوشه ها از طریق حساب وارد شوید: