PST (پرونده های پوشه های شخصی)

تعریف: PST یا پوشه های شخصی فایل فرمت مورد استفاده مایکروسافت چشم انداز برای ذخیره داده ها به صورت محلی است.

فایل PST یا فایل های PST؛ شما می توانید فایل های چندگانه PST را با یک کپی از چشم انداز به طور همزمان استفاده کنید - ایمیل ها، مخاطبین، یادداشت ها، تقویم ها و دیگر اطلاعات چشم انداز را نگه می دارد .

استفاده از یک پایگاه داده تنها برای تمام داده ها باعث می شود فایل های PST به سرعت و به اندازه قابل توجهی رشد کنند. حتی زمانی که محدودیت اندازه فایل PST هنوز به دست نیامده است، توصیه می شود از چندین فایل PST کوچکتر برای جلوگیری از فساد فایل و زمان دسترسی آهسته استفاده کنید.

همچنین شناخته شده به عنوان: جدول ذخیره سازی شخصی