تعریف داده های صفحات گسترده

3 نوع داده مورد استفاده در صفحات گسترده اکسل و گوگل

داده های صفحه بندی اطلاعاتی است که در هر برنامه صفحه گسترده مانند Excel و Google Sheets ذخیره می شود. داده ها در سلول ها در یک برگه ذخیره می شوند. به طور معمول هر سلول یک آیتم داده را نگه می دارد. داده ها را می توان در محاسبات، نمایش داده شده در نمودارها یا طبقه بندی و فیلتر کردن برای پیدا کردن اطلاعات خاص استفاده کرد.

انواع داده ها

صفحات گسترده حاوی ستون ها و ردیف هایی هستند که شبکه ای از سلول ها را ایجاد می کنند. معمولا یک قطعه داده به یک سلول وارد می شود. انواع داده های رایج در برنامه های صفحه گسترده عبارتند از متن، اعداد و فرمول.